Beitraege

islamische Keramik

islamische Keramik


در ایـن دوران كه حدود 1500 سال را شامل می شود سفال و سفالگری وارد ...

Safawiden Keramik
03 1396

Safawiden Keramik


با آغاز سده دهم هجری سلسله دیگری به نام صفویان در ایران تشكلیل گردید و شهرهایی چ...

Timurid Zeitraum Keramik
02 1396

Timurid Zeitraum Keramik


حملات وحشیانه تاتار را بار دیگر در سال 727 هجری تیمور تكرار كرد . این بار نیز هما...

Keramik Ilkhan
02 1396

Keramik Ilkhan

در اوایل سده هفتم هجری حملات وحشیانه مغولان ، بسیاری از شهر ها و مراكز سیاسی و هنری را به ویران...